РМО вчителів інформатики Волноваського району

 
Сайт учителя інформатики Бройченка А.Г.

Нормативно-правова база

 

Перелік необхідної документації у кабінеті інформатики

Кабiнет iнформатики призначений для формування iнформа цiйноосвiтнього i культурного середовища, що створюється з вико ристанням апаратнопрограмних засобiв iнформацiйних технологiй та iнших сучасних засобiв навчання. Основною метою створення кабiнету iнформатики є забезпечен ня належних умов для проведення навчальновиховного процесу та розв’язання школою завдань, визначених цiлями та змiстом освiти вiдповiдно до Державного стандарту базової i повної середньої освiти, затвердженого Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 сiчня 2004 року № 24. Завданням кабiнету є забезпечення технiчних i методичних пе редумов для формування iнформацiйної культури учнiв, навчальної дiяльностi учнiв засобами новiтнiх технологiй, наступностi мiж сту пенями освiти, єдностi мiж теоретичними i практичними складови ми змiсту освiти. Облаштування, обладнання кабiнету здiйснюється вiдповiдно до вимог Державних санiтарних правил i норм влашту вання, утримання загальноосвiтнiх навчальних закладiв та органi зацiї навчальновиховного процесу. Основна мета дiяльностi кабiнету iнформатики — забезпечення доступу учнiв до знань з iнформатики, можливостей формування практичних умiнь та навичок роботи з комп’ютером, оволодiння су часними iнформацiйними технологiями, вмiння користуватися Інтернетом, виховання iнформацiйної культури, iнтересу та любовi до iнформатики, формування в учнiв уявлення про iнформацiйне суспiльство.

Всі матеріали подані у форматі PDF. Для конвертації файлів у формат DOC (DOCX) можна використовувати сайт http://www.online-convert.com/ru.

Матеріали, які позначені червоним кольором, ще не опрацьовані та відстутні на сайті.

 

 

І. Загальна нормативно-правова база

 1. Конституція України Закон України
 2. Про освіту Закон України
 3. Про загальну середню освіту
 4. Державні стандарти
  4.1. Державний стандарт базової і повної середньої освіти(постанова КМУ від 14 січня 2004 р. № 24) 
  4.2. Державний стандарт початкової загальної освіти (поступово набирає чинності з 1 вересня 2012)
  4.3. Державний стандарт повної загальної середньої освіти (поступово набирає чинності з 1 вересня 2013) 
  4.4. Державний стандарт початкової загальної освіти(поступово втрачає чинність з 1 вересня 2015 року) 
 5. Національна доктрина розвитку освіти
 6. Державна програма "Вчитель"
 7. Конвенція про права дитини
 8. Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних заходів України
 9. Загальні правила поведінки учнів під час навчально-виховного процесу у ЗНЗ України
 10. Про використання мобільних телефонів під час навчального процесу

ІІ. Документація кабінету

 1. Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів
 2. Положення про кабінет інформатики
 3. Вимоги до специфікації навчальних комп’ютерних комплексів для оснащення кабінетів інформатики
 4. Правила використання комп'ютерних програм
 5. Методичні рекомендації щодо облаштування і використання кабінету інформатики
 6. Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти
 7. Акт дозві на проведення занять (уведення в експлуатацію) в кабінеті інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій
 8. Паспорт кабінету інформатики
 9. Положення про інвентарізацію забов'язань та активів
 10. Типова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ
 11. Перспективний план роботи кабінету ІІКТ
 12. Річний план роботи
 13. Порядок поділу класів на групи під час вивчення окремих предметів
 14. Графік роботи кабінету
 15. Інвентарна книга
 16. Книга обліку стану навчально-методичного забезпечення кабінету
 17. Копія наказу по школі про призначення завідуючого кабінетом

 

ІІІ. Санітарно-гігієнічні вимоги

 1. ДСанПіН 5.5.2.008-01 влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу
 2. ДСанПіН 5.5.6.009-98 влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки
 3. Санітарний паспорт кабінету інформатики
 4. Пам’ятка по перевірці дотримання санітарно-гігієнічний вимог
 5. ДСанПІН 3.3.2.007-98 роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин
 6. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів - ДНАОП 0.00-1.21-98
 7. Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин

ІV. Техніка безпеки та охорона праці

 1. Типове положення про службу охорони праці - НПАОП 0.00-4.35-04
 2. Типове положення про навчання з питань охорони праці - НПАОП 0.00-4.12-05
 3. Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу
 4. Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці
 5. Положення про порядок розслідування нещасних випадків
 6. Правила пожежної безпеки для закладів
 7. Положення про розробку інструкцій з охорони праці - ДНАОП 0.00-4.15-98 
 8. Посадова інструкція учителя
 9. Посадова інструкція вчителя інформатики 
 10. Посадова інструкція завідуючого кабінетом інформатики
 11. Посадова інструкція лаборанта 
 12. Інструкція з охорони праці на робочому місці для працівників
 13. Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти
 14. Інструкції: 
  Інструкцiя з охорони працi № 1 пiд час роботи на ЕОМ
  Інструкцiя з охорони працi № 2 пiд час роботи в кабiнетi інформатики та iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй навчання
  Інструкція з техніки безпеки для учнів, які навчаються в кабінеті інформатики та обчислювальної техніки під час роботи з дисплеями ЕОМ
  Інструкцiя з пожежної безпеки в кабiнетi інформатики та iнформацiйно-комунiкацiйних технологій
  Інструкцiя з технiки безпеки пiд час проведення практичних (лабораторних) робiт на уроках інформатики
  Інструкція з охорони праці для вчителів інформатики
  Інструкція з електробезпеки
  Інструкція Правила надання першої медичної допомоги при ураженні електричним струмом 
 15. Граничні норми піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми
 16. Стенд з охорони праці з розміщенням основних документів

 

V. Навчально-методичне забезпечення кабінету

 1. Обсяг і характер домашніх завдань учнів загальноосвітніх навчальних закладів
 2. Методичні рекомендації щодо вивчення предмету на 2012/2013 н. р.
 3. Перелік посібників на 2012/2013 н.р.
 4. Про затвердження Порядку надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України
 5. Навчальні програми
 6. Календарне планування
 7. Поурочні плани-конспекти:
 8. a. Плани-конспекти;
 9. b. Презентації;
 10. c. Наочності;
 11. d. Тести;
 12. e. Роздатковий матеріал;
 13. f. Інструкції до практичних робіт
 14. Підручники
 15. Матеріали: Реферати учнів • Реєстр навчальних комп’ютерних програм • Орієнтовна тематична картотека засобів навчання та навчального обладнання з інформатики
 16. Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень
 17. Критерії оцінювання навчальних досягнень з предмету
   
 18. НАКАЗ-17.05.2005 N 297-Про подолання проявів бюрократизму в освіті
 19. MON_496_08-Інструкція з ведення класного журналу
 20. Стенди постійної і змінної експозиції, таблиці Стенди: Постійної експозиції: Скачать • Державна символіка Скачать • Портрети видатних вчених галузі Скачать • Правила техніки безпеки Скачать • Розклад роботи кабінету • Вправи для очей для зняття втоми • Основні етапи розвитку галузі з обов’язковим виділенням здобутків української науки • Довідкові матеріали (у вигляді плакатів, таблиць) Змінної експозиції • Матеріали до тем, що вивчаються • Матеріали про вчених • Матеріали про новітні розробки у галузі • Результати експериментальної і дослідницької роботи учнів • Кращі роботи учнів • (матеріали експозицій змінюються під час переходу до вивчення нової теми) 15. Науково-методичні і науково-популярні журнали 16. Матеріали педагогічного досвіду Перейти VI. Оплата праці Скачать 1. Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти Скачать 2. Про доплати за завідування кабінетами інформатики та ІКТ Скачать 3. Роз'яснення щодо доплати за завідування кабінетом та його обслуговування (консультація юриста) Скачать 4. Про затвердження Нормативів наповнюваності груп (Інструкція про розподіл учнів на групи для занять) Скачать 5. Оплата заміни Перейти VII. Позаштатні ситуації Скачать 1. Як діяти в позаштатних ситуаціях, що виникають при роботі на комп'ютері Скачать 2. Порядок надання першої допомоги при одержанні травм УВАГА! Авторське право: Всі матеріали представлені виключно для ознайомлення і повинні бути видалені з Вашого комп'ютера чи будь-якого іншого носія інформації відразу після поверхневого ознайомлення із змістом. Копіюючи чи зберігаючи представлені матеріали, Ви приймаєте на себе всю відповідальність, згідно діючого міжнародного законодавства, а саме закону про авторське право і суміжні з ним закони. Публікація даних документів не несе за собою ніяких комерційних прибутків та винагород, а являється рекламою паперового аналога продукту. Правовласникам: Всі авторські права зберігаються за правовласниками. Якщо Ви являєтесь автором якогось із представлених документів і хочете доповнити, змінити чи видалити його з сайту, будь ласка, св'яжіться з автором сайту (реквізити для зв'язку можна знайти на сайті). Я радий буду прочитати Ваші побажання та прийняти міри щодо владнання непорозумінь.